Mentions légales

DEFINITIES

Klant: elke professionele of mondige natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Diensten: https://visiodry.fr/ biedt klanten :

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name tekst-beelden-video’s.

Klantinformatie: Hierna “Informatie” genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens waarover https://visiodry.fr/ kan beschikken voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van voornoemde site.

Persoonsgegevens: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij betrekking heeft” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: n°2016-679).

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://visiodry.fr/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Eigenaar: Surfactis – 22 rue Roger Amsler 49000 ANGERS – 0241349503

Publicatieverantwoordelijke: Surfactis – contact@surfactis.com

De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Surfactis – contact@surfactis.com

Ontwikkelaar: Agence de communication Welko, 2, rue Joseph Fourier 49070 Beaucouzé – contact@welko.fr – 0241487578

Host: INFOMANIAK NETWORK SA – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Les Acacias / Genève ZWITSERLAND +41228203544

Functionaris voor gegevensbescherming: Surfactis – contact@surfactis.com

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.

De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken op de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de website https://visiodry.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://visiodry.fr/ wordt dan ook aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://visiodry.fr/ kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud; in dat geval zal zij trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van de interventie.

De website https://visiodry.fr wordt regelmatig bijgewerkt door https://visiodry.fr. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

Het doel van de website https://visiodry.fr/ is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

https://visiodry.fr/ spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website aan te bieden.

Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://visiodry.fr/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://visiodry.fr/ niet volledig. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN INZAKE TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

De website https://visiodry.fr/ wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n°2016-679).

Het doel is om een dienst aan te bieden die het hoogste niveau van toegankelijkheid garandeert.

De host garandeert de continuïteit van de dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing in de infrastructuur of indien de diensten verkeer genereren dat abnormaal wordt geacht.

https://visiodry.fr/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van een netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

https://visiodry.fr/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://visiodry.fr/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

https://visiodry.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de inhoud die zij publiceert.

https://visiodry.fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website https://visiodry.fr/, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://visiodry.fr/ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bedrijfsverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://visiodry.fr/.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://visiodry.fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in deze zone is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt https://visiodry.fr/ zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n°2016-679).

7.1. PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de Persoonsgegevens: Surfactis. https://visiodry.fr/ wordt vertegenwoordigd door Surfactis, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt https://visiodry.fr/ zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de realiteit.

Wanneer https://visiodry.fr/ Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://visiodry.fr/ alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant voor de doeleinden waarvoor https://visiodry.fr/ ze verwerkt.

7.2. DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

https://visiodry.fr/ kan alle of een deel van de gegevens verwerken :

 • om het browsen op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: gegevens over de verbinding en het gebruik van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.): voor het surfen gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het surfen op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://visiodry.fr/: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.

https://visiodry.fr/ verkoopt uw persoonlijke gegevens niet; ze worden dus enkel gebruikt wanneer nodig of voor statistische en analysedoeleinden.

7.3. RECHT OP TOEGANG, RECTIFICATIE EN VERZET

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben de Gebruikers van https://visiodry.fr/ de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of het gesprek verboden is.
 • het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
 • het recht om het lot te bepalen van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://visiodry.fr/ hun gegevens moet doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.

Zodra https://visiodry.fr/ kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, verbindt https://visiodry.fr/ zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij deze nodig zijn voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://visiodry.fr/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, rectificatie ervan wenst of bezwaar wenst te maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker zich schriftelijk wenden tot het volgende adres:

Surfactis

22 rue Roger Amsler, 49000 ANGERS

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil laten corrigeren, bijwerken of wissen door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan https://visiodry.fr/ oplegt, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://visiodry.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4. NIET-OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

https://visiodry.fr/ verbindt zich ertoe de van haar Klanten verzamelde Informatie niet te verwerken, te hosten of over te dragen aan een land dat zich buiten de Europese Unie bevindt of dat door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://visiodry.fr/ blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n°2016-679).

https://visiodry.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en in het bijzonder ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt bekendgemaakt. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast onder de aandacht wordt gebracht van https://visiodry.fr/, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk informeren en de Klant op de hoogte stellen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://visiodry.fr/ geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door https://visiodry.fr/ dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven beschreven doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van https://visiodry.fr/ Gebruikers voornamelijk onze medewerkers van de klantenservice.

8. MELDING VAN INCIDENTEN

Ondanks onze inspanningen is geen enkele methode van transmissie via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

Indien wij een inbreuk op de beveiliging vaststellen, zullen wij de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle zaken die betrekking hebben op de beveiliging van hun rekening en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke meldingsplicht te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://visiodry.fr/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Enkel de overname van https://visiodry.fr/ en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper toelaten, die op zijn beurt gehouden zou zijn tot dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://visiodry.fr/.

VEILIGHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://visiodry.fr/ netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://visiodry.fr/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. HYPERLINKS, COOKIES EN INTERNET TAGS

De website https://visiodry.fr/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van https://visiodry.fr/ zijn opgezet. https://visiodry.fr/ is echter niet in staat om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze gebruikt. U kunt deze cookies te allen tijde en kosteloos deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden beschreven, met dien verstande dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen de terminal van de Gebruiker geenszins beschadigen.

https://visiodry.fr/ kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://visiodry.fr/ de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten, en de Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. De Gebruiker kan ook zijn browsersoftware zodanig configureren dat hij van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. https://visiodry.fr/ informeert de Gebruiker dat in dat geval de functies van zijn browsersoftware mogelijk niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de daar opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar browsen en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://visiodry.fr/ of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://visiodry.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en alle door https://visiodry.fr/ aangeboden diensten, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://visiodry.fr/ om de voor hun werking noodzakelijke Cookies te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, dat aangeeft hoe de Gebruiker zijn wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

Op elk moment kunnen Gebruikers ervoor kiezen om hun wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://visiodry/fr/ kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in deze sectie beschreven informatie.

Ten slotte kunnen Facebook en Instagram, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Facebook en Instagram die op de website https://visiodry.fr/ of in de mobiele applicatie verschijnen, en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de website https://visiodry.fr/ of in de mobiele applicatie, ook cookies opslaan op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de Website of mobiele applicatie van https://visiodry.fr/. De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies op https://visiodry.fr/ intrekken.

9.2. INTERNET TAGS

ttps://visiodry.fr/ kan af en toe gebruik maken van Internet tags (ook bekend als action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en one-to-one GIFs) en deze inzetten via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus overeenkomstige informatie kan opslaan, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker).

Deze beacons worden zowel in de online advertenties waarmee internetgebruikers toegang krijgen tot de site als op de verschillende pagina’s van de site geplaatst. Dankzij deze technologie kan https://visiodry.fr/ de reacties van de bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan dankzij deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere internetsites, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https://visiodry.fr/, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://visiodry.fr/ is onderworpen aan het Franse recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken bevoegd.